Sigurimi i Përgjegjësisë - H

Sigurimi i Përgjegjësisë - H

A keni një aktivitet të ngritur, i cili është burimi i të ardhurave Tuaja financiare?

Nëse një person i tretë dëmtohet brenda ambjenteve të biznesit Tuaj ose nëpërmjet përdorimit të një produkti të prodhuar prej Jush, atëherë duhet të paguani një shumë të hollash.

Nëse blini një kontratë sigurimi përgjegjësie, atëherë EUROSIG paguan në vendin Tuaj.

Sigurimi i Përgjegjësisë së Produktit
 • PERFITIMET E SIGURIMIT

Duke iu referuar kushteve, kufizimeve, perjashtimeve dhe kushteve te tjera qe permban polica e sigurimit dhe formulari dhe me kusht qe I Siguruari te kete paguar dhe te kete rene dakord  per te paguar primin (i quajturi ketej e tutje “Siguruesi”) bie dakord qe te demshperbleje te Siguruarin per:

 • Te gjitha shumat per te cilat i Siguruari do te behet ligjerisht pergjegjes te paguaje per kompesim, dhe kostot e demeve dhe shpenzimeve ne lidhje me ndonje Ngjarje te Siguruar per te cilen kjo Police zbatohet, brenda limiteve te demshperblimit, limiteve te poshteshenuara dhe ne lidhje me biznesin sic eshte pershkruar ne formular, perfshire njesine, te marre ose dhene me qera ose ne pronesi te te Siguruarit.
 • Te gjitha shpenzimet per mosmarreveshjet, te kryera me miratimin paraprak me shkrim te Siguruesit ne lidhje me ndonje kerkese per demshperblim ndaj te Siguruarit, kerkese per te cilen zbatohet demshperblimi i shprehur ne kete police.

Ngjarjet e Siguruara

 • Demtimet trupore perfshire vdekjen ose semundjen e cdo personi
 • Demtimet ose humbjet fizike ndaj pasurise ne pronesi te paleve te treta

duke perjashtuar pergjegjesine publike, me kusht qe te jene raportuar brenda periudhes se vlefshmerise se polices se sigurimit.

Me produkt do te kuptohet çdo pasuri te prekshme pasi ai te kete lene kujdestarine ose kontrollin e Siguruesit i cili eshte projektuar, specifikuar, formuluar, prodhuar, ndertuar, instaluar, shitur, furnizuar, shperndare, trajtuar, ndryshuar, ose riparuar nga ose ne emer te te Siguruarit, por nuk do te perfshije ushqimet ose pijet te furnizuar nga ose ne emer te Siguruesit kryesisht per punonjesit e Siguruar si perfitim per personelin.

 • TE DREJTAT DHE DETYRIMET E TE SIGURUARIT
 • I Siguruari do te marre te gjitha masat e nevojshme per te parandaluar dhe per te lehtesuar demtimet trupore, semundjet, humbjet ose demtimet pasurore, te cilat mund te shkaktojne lindjen e nje kerkese per demshperblim sipas kesaj police.
 • Cdo ngjarje, e cila do te sillte lindjen e nje kerkese per demshperblim sipas polices, duhet t’i raportohet me shkrim Siguruesit sa me shpejt qe te jete e mundur.

Asnje korrigjim ose riparim nuk do te behet perderisa Siguruesi te beje investigimin. I Siguruari duhet te jape njoftim te menjehershem per cdo ndjekjeje penale per plagosje fatale ose procedura civile ne lidhje me ngjarjen, dhe do t’i dergoje menjehere Siguruesit te gjitha dokumentat qe kane te bejne me ceshtjen.

• Asnje pranim i pergjegjesise, premtim ose pagese nuk do te behet pa miratimin me shkrim te Siguruesit. Siguruesi do te kete te drejten sipas zgjidhjes se tij, te marre persiper dhe te drejtoje ne emer te Siguruarit mbrojtjen dhe rregullimin e cdo kerkese per demshperblim dhe te procedoje me shpenzimet dhe ne te miren e tij cdo pretendim per demshperblim ose deme ndaj cdo personi tjeter dhe I Siguruari duhet te jape te gjithe informacionin dhe ndihmen e kerkuar. I Siguruari nuk do te jete me pergjegjes per ngjarjen me perjashtim te pagesave per shpenzimet e mosmarreveshjeve te ndodhura me perpara kesaj pagese.

• Nese ne kohen e ndonje ngjarjeje ose pretendimi per demshperblim, egziston nje police tjeter per demshperblim ose sigurim ne favor te /ose, e ndikuar nga/ose ne emer te te Siguruarit, e zbatueshme ne te tilla ngjarje, Sigueruesi nuk do te jete pergjegjes sipas kesaj police te demshperbleje te Siguruarin ne lidhje me kete ngjarje ose pretendim, me perjashtim te pjese qe tejkalaon shumen e cila do te ishte e pagueshme sipas demshperblimit ose sigurimit tjeter sikur kjo police te mos ishte ne fuqi.

 • PROCEDURA E RIMBURSIMIT NE RAST DEMI

Cdo ngjarje, e cila do te sillte lindjen e nje kerkese per demshperblim sipas polices, duhet te raportohet ne EUROSIG (ne numrat zyrtar te kompanise ose ne emailin zyrtar [email protected]) sa me shpejt qe te jete e mundur, por pa kaluar 24 ore nga momenti i ndodhjes se ngjarjes se siguruar.

Asnje korrigjim ose riparim nuk do te behet perderisa Siguruesi te beje investigimin. I Siguruari duhet te jape njoftim te menjehershem per cdo ndjekjeje penale per plagosje fatale ose procedura civile ne lidhje me ngjarjen, dhe do t’i dergoje menjehere Siguruesit te gjitha dokumentat qe kane te bejne me ceshtjen.

Asnje pranim i pergjegjesise, premtim ose pagese nuk do te behet pa miratimin me shkrim te Siguruesit. Siguruesi do te kete te drejten sipas zgjidhjes se tij, te marre persiper dhe te drejtoje ne emer te Siguruarit mbrojtjen dhe rregullimin e cdo kerkese per demshperblim dhe te procedoje me shpenzimet dhe ne te miren e tij cdo pretendim per demshperblim ose deme ndaj cdo personi tjeter dhe I Siguruari duhet te jape te gjithe informacionin dhe ndihmen e kerkuar. I Siguruari nuk do te jete me pergjegjes per ngjarjen me perjashtim te pagesave per shpenzimet e mosmarreveshjeve te ndodhura me perpara kesaj pagese.

Sigurimi i Përgjegjësisë Publike
 • PERFITIMET E SIGURIMIT

Duke iu referuar kushteve, kufizimeve, perjashtimeve dhe kushteve te tjera qe permban polica e sigurimit dhe formulari dhe me kusht qe I Siguruari te kete paguar dhe te kete rene dakord  per te paguar primin (i quajturi ketej e tutje “Siguruesi”) bie dakord qe te demshperbleje te Siguruarin per:

 • Te gjitha shumat per te cilat i Siguruari do te behet ligjerisht pergjegjes te paguaje per kompesim, dhe kostot e demeve dhe shpenzimeve ne lidhje me ndonje Ngjarje te Siguruar per te cilen kjo Police zbatohet, brenda limiteve te demshperblimit, limiteve te poshteshenuara dhe ne lidhje me biznesin sic eshte pershkruar ne formular, perfshire njesine, te marre ose dhene me qera ose ne pronesi te te Siguruarit.
 • Te gjitha shpenzimet per mosmarreveshjet, te kryera me miratimin paraprak me shkrim te Siguruesit ne lidhje me ndonje kerkese per demshperblim ndaj te Siguruarit, kerkese per te cilen zbatohet demshperblimi i shprehur ne kete police.
 • TE DREJTAT DHE DETYRIMET E TE SIGURUARIT
 • I Siguruari do te marre te gjitha masat e nevojshme per te parandaluar dhe per te lehtesuar demtimet trupore, semundjet, humbjet ose demtimet pasurore, te cilat mund te shkaktojne lindjen e nje kerkese per demshperblim sipas kesaj police.
 • Cdo ngjarje, e cila do te sillte lindjen e nje kerkese per demshperblim sipas polices, duhet t’i raportohet me shkrim Siguruesit sa me shpejt qe te jete e mundur.

Asnje korrigjim ose riparim nuk do te behet perderisa Siguruesi te beje investigimin. I Siguruari duhet te jape njoftim te menjehershem per cdo ndjekjeje penale per plagosje fatale ose procedura civile ne lidhje me ngjarjen, dhe do t’i dergoje menjehere Siguruesit te gjitha dokumentat qe kane te bejne me ceshtjen.

 • Asnje pranim i pergjegjesise, premtim ose pagese nuk do te behet pa miratimin me shkrim te Siguruesit. Siguruesi do te kete te drejten sipas zgjidhjes se tij, te marre persiper dhe te drejtoje ne emer te Siguruarit mbrojtjen dhe rregullimin e cdo kerkese per demshperblim dhe te procedoje me shpenzimet dhe ne te miren e tij cdo pretendim per demshperblim ose deme ndaj cdo personi tjeter dhe I Siguruari duhet te jape te gjithe informacionin dhe ndihmen e kerkuar. I Siguruari nuk do te jete me pergjegjes per ngjarjen me perjashtim te pagesave per shpenzimet e mosmarreveshjeve te ndodhura me perpara kesaj pagese.
 • Nese ne kohen e ndonje ngjarjeje ose pretendimi per demshperblim, egziston nje police tjeter per demshperblim ose sigurim ne favor te /ose, e ndikuar nga/ose ne emer te te Siguruarit, e zbatueshme ne te tilla ngjarje, Sigueruesi nuk do te jete pergjegjes sipas kesaj police te demshperbleje te Siguruarin ne lidhje me kete ngjarje ose pretendim, me perjashtim te pjese qe tejkalaon shumen e cila do te ishte e pagueshme sipas demshperblimit ose sigurimit tjeter sikur kjo police te mos ishte ne fuqi.
 •  
 • PROCEDURA E RIMBURSIMIT NE RAST DEMI

Cdo ngjarje, e cila do te sillte lindjen e nje kerkese per demshperblim sipas polices, duhet t’i raportohet ne EUROSIG (ne numrat zyrtar te kompanise ose ne emailin zyrtar [email protected]) sa me shpejt qe te jete e mundur por pa kaluar 24 Ore nga momenti i ndodhjes se ngjarjes se siguruar.

Asnje korrigjim ose riparim nuk do te behet perderisa Siguruesi te beje investigimin. I Siguruari duhet te jape njoftim te menjehershem per cdo ndjekjeje penale per plagosje fatale ose procedura civile ne lidhje me ngjarjen, dhe do t’i dergoje menjehere Siguruesit te gjitha dokumentat qe kane te bejne me ceshtjen.

Asnje pranim i pergjegjesise, premtim ose pagese nuk do te behet pa miratimin me shkrim te Siguruesit. Siguruesi do te kete te drejten sipas zgjidhjes se tij, te marre persiper dhe te drejtoje ne emer te Siguruarit mbrojtjen dhe rregullimin e cdo kerkese per demshperblim dhe te procedoje me shpenzimet dhe ne te miren e tij cdo pretendim per demshperblim ose deme ndaj cdo personi tjeter dhe I Siguruari duhet te jape te gjithe informacionin dhe ndihmen e kerkuar. I Siguruari nuk do te jete me pergjegjes per ngjarjen me perjashtim te pagesave per shpenzimet e mosmarreveshjeve te ndodhura me perpara kesaj pagese.

Sigurimi i Përgjegjësisë Profesionale
 • PERFITIMET E SIGURIMIT

Siguruesi merr persiper te paguaje:

 • Shumat per te cilat i Siguruari eshte ligjerisht pergjegjes te paguaje si kompensim demi kundrejt pales se demtuar dhe shpenzime te tjera qe rezultojne nga ngjarja e sigurimit per te cilen eshte e zbatueshme kjo police sigurimi brenda kufijve te pergjegjesise;
 • shpenzimet e mbrojtes ligjore te kryera me miratim paraprak me shkrim te Siguruesit ne lidhje me kerkesat per demshperblim ndaj te Siguruarit;

kur plotesohen keto kushte:

 • Demi duhet te kete ardhur si rezultat i shkeljes se rregullave dhe praktikave te njohura ne pergjithesi per profesionin dhe/ose ligjeve ne fuqi;
 • Demi duhet te jete kryer nga perfaqesuesi i te siguruarit dhe/ose nga punonjes te tij ne ushtrim te detyrave dhe kryerjen e punes te kontraktuar sipas kontrates se punes ose sherbimit.
 • Ngjarja e sigurimit duhet te kete ndodhur perpara perfundimit te polices se sigurimit.
 • I Siguruari dhe/ose punonjesit e tij kane kryer te gjitha veprimet dhe kane perdorur te gjitha mundesite e tyre per minimizimin e demit te ndodhur ku perfshihet edhe njoftimi i organeve te specializuara per minimizimin e ketyre demeve. 

           

 • TE DREJTAT DHE DETYRIMET E TE SIGURUARIT
 1. Deklarimet e te Siguruarit duhet te jene te sakta dhe te plota.
 2. Ne rast te ndodhjes se ngjarjes se sigurimit i Siguruari duhet t’i lejoje Siguruesit te inspektoje çdo material, dokumentacion qe ka ne lidhje me te Siguruarin dhe demin e ndodhur.
 3. Kur pas lidhjes se kontrates se sigurimit del se i Siguruari, me dijeni, ka dhene informata jo te sakta ne kerkesen ose ne dokumentat e paraqitura dhe ne baze te te cilave eshte lidhur kontrata e sigurimit, Siguruesi ka te drejte:
 • Te kundershtoje vlefshmerine e kontrates brenda 3 muajve nga dita qe ka marre dijeni per pasaktesine e deklarimeve ose lenien ne heshtje te tyre, duke kerkuar ndryshimin e kushteve te saj;
 • Te zgjidhe kontraten e sigurimit ne rast se ka rrethana te tilla qe po ti dinte Siguruesi nuk do te kishte lidhur kontraten;
 • Kur ngjarja e sigurimit ka ndodhur, te refuzoje pagimin e demshperblimit ne çdo rrethane.
 • Primet e sigurimit te paguara deri ne kohen e zgjidhjes se kontrates se sigurimit, nuk i kthehen te Siguruarit.
 1. Demi duhet te kete ardhur si rezultat i shkeljes se rregullave dhe praktikave te njohura ne pergjithesi per profesionin dhe/ose ligjeve ne fuqi, duhet te jete kryer nga perfaqesuesi i te siguruarit dhe/ose nga punonjes te tij ne ushtrim te detyrave dhe kryerjen e punes te kontraktuar.
 • PROCEDURA E RIMBURSIMIT NE RAST DEMI
 1. Me vertetimin e ngjarjes  se Sigurimit dhe/ose marrjes se kerkeses per demshperblim, i Siguruari detyrohet te njoftoje EUROSIG (ne numrat zyrtar te kompanise ose ne emailin zyrtar [email protected]) brenda nje afati 48 ore duke specifikuar rrethanat e ngjarjes  dhe pasojat e tij, si dhe te zbatoje porosite e dhena nga Siguruesi.
 2. Asnje pranim i pergjegjesise, premtim per oferte, apo pagese nuk duhet bere pa miratimin me shkrim te Siguruesit. Siguruesi do te kete te drejten te marre persiper dhe te kryeje ne emer te te siguruarit mbrotjen, ose pagesen e çdo demi qe rezulton nga ngjarja e siguruar dhe te ndjeke ne rruge ligjore kerkesat per kompensim nga persona te tjere, shkaktare te demit. I Siguruari duhet te jape te gjithe informacionin dhe asistencen qe i kerkohet nga Siguruesi. 
 3. Per te gjitha pagesat e demshperblimit qe do te beje Siguruesi, duhet te dorezohen paraprakisht, sipas rastit keto dokumenta:
  • Kerkesa per demshperblim se bashku me  Policen Origjinale te Sigurimit;
  • Dokumentat qe vertetojne shumen e demshperblimit qe Siguruesi detyrohet te paguaje;
  • Kallezimin e bere ne organet e prokurorise (nese zbatohet);
  • Çdo dokument tjeter plotesues te kerkuar nga Siguruesi, ne varesi te rastit.
 4. Dokumentacioni i plote i dorezohet Siguruesit brenda 30 diteve nga data e ngjarjes se sigurimit. Shpenzimet per grumbullimin dhe dergimin e dokumentacionit jane ne ngarkim te te Siguruarit.