Sigurimi Ajror - D

Sigurimi Ajror - D

Ky sigurim ofron mbulimet për sigurimin e trupit të avionëve dhe helikopterëve, përgjegjësisë ndaj palëve të treta, në të cilin përfshihen edhe udhëtarët, si dhe sigurimin e aksidenteve personale të ekuipazhit.

Klauzolat e përdorura për sigurimin e avionëve dhe helikopterëve janë ato që përdoren në tregun ndërkombëtar, bazuar në Klauzolat e Institutit të Londrës.