Pozicioni i ri pune për JURIST

Pozicioni i ri pune për JURIST

Kërkesat për pozicionin:

 1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë, në Drejtësi.
 2. Të njohë shumë mirë legjislacionin Shqiptar e veçanerisht të Drejtës Civile të Procedures Civile, Tregtare, Administrative, Kodit te Punes, Prokurimit Publik etj.
 3. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 4. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike/Paketa Microsoft Office;
 5. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizuese;
 6. Të ketë eksperincë pune në këtë pozicion minimumi 5 vite;

Detyrat kryesore:

 1. Përfaqësimin e shoqërisë pranë institucioneve administrative dhe ndjekja e procedurave ligjore, ankimimeve për çështje të caktuara ligjore të veprimtarisë së shoqërisë;
 2. Harton kontrata dhe marreveshje të ndryshme që lidh kompania me klientët, furnitorët dhe punonjësit e saj;
 3. Menaxhon dhe ndjek proçedurat ligjore të kompanisë;
 4. Përfaqëson shoqërinë në çështje të ndryshme gjyqësore;
 5. Harton çdo akt tjeter të nevojshem që i kërkohet nga shoqëria;
 6. Arkivon dhe protokollon të gjithë dokumentacionin ligjor.

Dokumentet e kërkuara:

 1. CV e detajuar.
 2. Letër interesi.

Mund të aplikoni në adresën e email-it: [email protected]

Adresa: Rr. “Papa Gjon Pali II”, Vila Nr. 5, Tiranë-Shqipëri - P.O. Box Nr. 126