Publikime

Publikime

 

Hyni tek AMF ( Autoriteti i Mbikeqyrjes Financiare )

 

Informacion mbi taksat dhe tatimet e zbatueshme

 

Pasqyra e Mjaftueshmerisë së Kapitalit

Mjaftueshmëria e Kapitalit të Shoqërisë për 31.12.2019 është rreth 4 herë më e lartë se fondi i garancisë (FG), i përcaktuar me ligj.

Raportet Vjetore të aktivitetit të biznesit gjatë 6-vjeçarit 2014 - 2019

Shkarkoni Raportet Vjetore dhe Financiare me poshte: