Burimet Njerëzore

Burimet Njerëzore

Burimet Njerëzore konsiderohen si një nga faktorët më të rëndësishëm për rritjen e vazhdueshme të shoqërisë.
Për këtë arsye Eurosig investon i kushton vëmendjen e duhur përzgjedhjes dhe vlerësimit të stafit, duke investuar sistematikisht në trajnimin dhe zhvillimin e punonjësve.

Numri aktual i punonjësve në kompaninë EUROSIG në shkallë vendi është mbi 300, nga të cilët 80 janë të punësuar në drejtorinë qëndrore dhe në Degën e Tiranës.

Zhvillimi në karrierë

Ne besojmë se rruga më e shpejtë për zhvillimin e kapaciteteve të punonjësve është ekspozimi ndaj sfidave të reja.

Me qëllim zhvillimin e vazhdueshëm profesional të punonjësve, Eurosig aplikon "promovimin nga brenda" si politikë motivimi për punonjësit. Menaxherët, Drejtuesit e Degëve dhe Departamenteve të Shoqërisë janë rritur në strukturat e EUROSIG, duke treguar një performancë të vazhdueshme.

 

STRUKTURA ORGANIZATIVE E SHOQËRISË "EUROSIG" SH.A

 

Njoftim për Punësim

Kërkesat për pozicionin:

  1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë, në Drejtësi.
  2. Të njohë shumë mirë legjislacionin Shqiptar e veçanerisht të Drejtës Civile të Procedures Civile, Tregtare, Administrative, Kodit te...

Kompania e Sigurimeve  “EUROSIG” sha  kërkon të punësojë pranë Drejtorisë së Përgjithshme Tiranë, një punonjës i/e cili/a të ushtrojë detyrën e specialist finance-kontabiliteti që të plotësojë këto kritere:

...

Kërkesë për punësim

Kërkesë për punësim

Eurosig Sh.a ka përgjegjësinë për të ruajtur mbarëvajtjen dhe kulturën e kompanisë, e cila është e bazuar në një sërë vlerash me qëllim zhvillimin e kompanisë dhe përmbushjen e kërkesave për klientët e saj. Kompania jonë është në kërkim të personave të kualifikuar me energji, me qëllim përmbushjen e objektivave dhe qëllimeve të kompanisë, ku të gjithë së bashku të kontribuojnë për të krijuar një harmoni pune në shërbim të klientit.

Jeni të mirëpritur t’i bashkoheni Familjes EUROSIG!

Përkushtim në punë, dëshirë për t'u zhvilluar, karakter, besim, komunikim dhe kompetencat janë elementët përcaktues në karrierën tuaj.