Aksionarët

Aksionarët

Kapitali themeltar i shoqërisë është i ndarë në 227,565 aksione të themeluesve të shoqërisë,të cilat janë të së njëjtës kategori. Aksionet janë të numëruara nga numri 1 deri 227,565 përfshirë numrin e fundit të aksionit.

Pjesëmarrja e aksionarëve në kapitalin themeltar të shoqërisë është si më poshtë:

AKSIONARËT AKSIONET QË ZOTËROJNË
KADRI MORINAJ 70.741% të kapitalit themeltar
SHOQËRIA “EURO-ALBA.EA” SHPK 9.693% të kapitalit themeltar
XHEVDET MORINA 19.225% të kapitalit themeltar
YLLI MERKAJ 0.341% të kapitalit themeltar.