Aksionarët

Aksionarët

Kapitali themeltar i shoqërisë është i ndarë në 451,565 aksione të themeluesve të shoqërisë, të cilat janë të së njëjtës kategori.Aksionet janë të numëruara nga numri 1 deri 451,565 përfshirë numrin e fundit të aksionit.

Pjesëmarrja e aksionarëve në kapitalin themeltar të shoqërisë prej 4,515,650,000 lekë është si më poshtë:

AKSIONARËT AKSIONET QË ZOTËROJNË
KADRI MORINAJ 35.65 % të kapitalit themeltar
SHOQËRIA “EURO-ALBA.EA” SHPK 54.49 % të kapitalit themeltar
XHEVDET MORINA 9.69 % të kapitalit themeltar
YLLI MERKAJ 0.17 % të kapitalit themeltar.