Aksionarët

Aksionarët

Kapitali themeltar i shoqërisë është i ndarë në 276,565 aksione të themeluesve të shoqërisë, të cilat janë të së njëjtës kategori. Aksionet janë të numëruara nga numri 1 deri 276,565 përfshirë numrin e fundit të aksionit.

Pjesëmarrja e aksionarëve në kapitalin themeltar të shoqërisë është si më poshtë:

AKSIONARËT AKSIONET QË ZOTËROJNË
KADRI MORINAJ 58.20 % të kapitalit themeltar
SHOQËRIA “EURO-ALBA.EA” SHPK 25.69 % të kapitalit themeltar
XHEVDET MORINA 15.81 % të kapitalit themeltar
YLLI MERKAJ 0.28 % të kapitalit themeltar.