INFORMACION MBI PROCEDUREN PER T’U NDJEKUR NE RAST ANKIMI

INFORMACION MBI PROCEDUREN PER T’U NDJEKUR NE RAST ANKIMI

INFORMACION MBI PROCEDUREN PER T’U NDJEKUR NE RAST ANKIMI

 

Informacioni në vijim lidhet me procedurën që duhet ndjekur për të paraqitur ankesë pranë shoqërisë “Eurosig” sha.

 • Në rastin kur vlerësoni/gjykoni se është vepruar në mënyrë të gabuar apo të parregullt nga ana e shoqërisë “Eurosig” sha, në zbatim të ligjit nr. 52/2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, akteve nënligjore përkatëse dhe Rregullores së brendshme “Për procedurat dhe shqyrtimin e ankesave në shoqërinë Eurosig sha” datë 01.09.2023 mund të paraqisni ankesë në format e mëposhtme:
 • Me shkrim, e depozituar në zyrën e protokollit të shoqërisë “Eurosig“ sha;
 • Me postë në Drejtorinë qendrore me adresë Rr. “Papa Gjon Pali II, Nr. 5” Tiranë, Shqipëri;
 • Drejtpërdrejtë në adresat e strukturave të Trajtimit të Dëmeve në rastin kur ankuesi ka të lidhur kontratë sigurimi apo në adresat e strukturave përgjegjëse në varësi të natyrës së dëmit;
 • Në rrugë elektronike në adresën [email protected] ;
 • Në shërbimin online të faqes zyrtare të “Eurosig” https://online.eurosig.al/info .
 • Ankimi depozitohet pranë shoqërisë “Eurosig” sha, dhe duhet të përmbajë të dhëna si:

 

a)   Emër/Mbiemër dhe kopje e mjetit të identifikimi të ankuesit;

b)   Adresë banimi, numër kontakti dhe adresë email;

c)   Struktura/ Drejtoria e “Eurosig” sha, ndaj të cilës paraqitet ankimi;

d)  Arsyet e ankimit;

e)   Çfarëdo dokument/ e dhënë tjetër që vlerësohet me rëndësi nga ankuesi.

 • Ankuesi njoftohet (në të njëjtën formë si është depozitituar ankesa), brenda afatit të përgjithshëm 5 (pesë) ditë pune, në rastin se ankesa nuk plotëson kushtet/ kriteret e mësipërme dhe kur ankesa është e papranueshme.

Ankesa është e papranueshme kur:

 • nuk është në kompetencë e shoqërisë;
 • ankesa është anonime apo ka të bëjë me çështje që janë shqyrtuar më parë; ose,
 • po shqyrtohen aktualisht nga organi i gjykatës/prokurorisë.
 • Në rastin kur shoqëria “Eurosig” sha vijon me shqyrtimin e ankesës, ajo ka të drejtën:
 • Të kërkojë informacion shtesë nga ankuesi, i cili duhet të depozitohet në shoqërinë “Eurosig” sha, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e marrjes dijeni nga ankuesi;
 • Për qëllimin e sqarimit të rrethanave, të organizojë takim me ankuesin për të arritur një zgjidhje me mirëkuptim ndërmjet palëve.

 

Pas shqyrtimit të ankesës nga struktura përkatëse, shoqëria “Eurosig“ i jep një përgjigje të arsyetuar ankuesit brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pune nga data e depozitimit të ankesës.

Ankesat e paraqitura në lidhje me pakënaqësinë e vlerësimit të kërkesës për dëmshpërblim apo refuzim, shqyrtohen nga Komiteti i Vlerësimit të Dëmeve pranë shoqërisë “Eurosig” sha, sipas procedurave të përcaktuara në Rregulloren e brendshme “Për trajtimine dëmeve sipas llojit të shigurimit“.

Ankuesi ka të drejtë t’i drejtohet Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare nëse nuk është dakord me trajtimin e ankesës së tij nga shoqëria.

 • Shoqëria “Eurosig“ sha ruan konfidencialitetin dhe mbron të dhënat personale të ankuesit. Informacioni, dokumentacioni dhe komunikimi i shkëmbyer gjatë procedurës për shqyrtimin e ankesës së depozituar, përdoret nga vetëm për qëllimin për të cilat është dhënë/marrë informacioni dhe në kuadër të përmbushjes së detyrimeve ligjore për trajtimin e ankesës.

Shoqëria merr të gjitha masat e nevojshme dhe garanton administrimin, përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me gjithë legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.