Sigurimi i Shëndetit - A

Sigurimi i Shëndetit - A

Eurosig kujdeset për jetën dhe shëndetin tuaj, duke ju ofruar disa lloj sigurimesh:

 • Sigurimi i Pasagjerëve në Transportin Publik
 • Sigurimi i Aksidenteve Personale
 • Sigurimi Vullnetar i Shëndetit
 • Sigurimi i Shëndetit në Udhëtim
 • Sigurimi i Shëndetit për Rezidentët e Huaj në Shqipëri
 • Sigurimi i Nxënësve dhe Studentëve

Siguroni shëndetin tuaj me Eurosig... për të tjerat mendojmë ne...

Sigurimi i Pasagjerëve në Transportin Publik
 1. Personi fizik ose juridik i liçensuar për kryerjen e veprimtarisë së transportit publik nga autoriteti përkatës shqiptar, me cilësinë e pronarit ose përdoruesit mbi mjetet e transportit me të cilat ushtron këtë veprimtari siguron pasagjerët nga aksidentet në transportin publik.
 2. Pasagjerë janë personat që udhëtojnë në mjetet e transportit publik, pavarësisht nëse janë pajisur me biletë udhëtimi ose jo. Konsiderohen të tillë edhe personat që ndodhen në territoret e stacioneve të mjeteve të transportit publik (të autobuzit, molit, aeroportit) ose pranë mjetit të transportit publik, me qëllim për të udhëtuar, ose që sapo kanë zbritur nga këto mjete, përveç personelit të punësuar në mjetin e transportit.
 3. Si aksident konsiderohen ngjarjet e papritura, të paparashikuara, të dhunshme dhe të verifikueshme që ndodhin përgjatë përdorimit të mjetit të transportit dhe rezultojnë në humbje të jetës ose paaftësi të përhershme të pasagjerit.
 4. EUROSIG sha, në zbatim të dispozitave të ligjit nr. 10076, datë 12. 02. 2009, "Për Sigurimin e Detyrueshëm në Sektorin e Transportit", kreu i II-të, akteve nënligjore në zbatim të tij, kushteve të përgjithshme të kësaj kontrate dhe përkundrejt pagimit të primit nga i siguruari, mbulon përgjegjësinë ligjore të tij për aksidentet e pësuara nga pasagjeri që rezultojnë me humbje të jetës ose paaftësi të përhershme të tij, përgjatë përdorimit të mjeteve të transportit publik.
 5. Periudha e sigurimit është një vit dhe kontrata e sigurimit për mbulimin e aksidenteve të pasagjerit lëshohet me afat 1-vjeçar.
 6. Sigurimi hyn në fuqi në orën 24:00 të ditës së përcaktuar në policën e sigurimit. Afati i vlefshmërisë mbaron në orën 24:00 të datës së shënuar në policë si afat i përfundimit të saj.
 7. Përgjegjësia maksimale e Siguruesit, përkundrejt çdo pasagjeri me ndodhjen e ngjarjes së sigurimit shënohet në policën e sigurimit. Shuma e siguruar është e barabartë me Përgjegjësinë maksimale të siguruesit.
Sigurimi i Aksidenteve Personale - A1

Kjo kontratë sigurimi garanton përfitime financiare në rast fatkeqësie si pasojë e një aksidenti, e pagueshme në favor të të siguruarit ose përfituesit.

Sigurimi ofron dëmshpërblim në rastet kur, si pasojë e një aksidenti, i Siguruari:

 • Nuk mund të ushtrojë profesionion e tij për shkak të një paaftësie, të ardhur si pasojë e një aksidenti. Në këtë rast, i Siguruari përfiton dëmshpërblim sipas llojit të paaftësisë, përcaktuar nga komisioni përkatës mjekësor.
 • Humb jetën. Në këtë rast, trashëgimtarët ligjorë të të Siguruarit mund të përfitojnë shumën maksimale të dëmshpërblimit, sipas përcaktimeve në policën e sigurimit.

EUROSIG ofron paketa të ndryshme për mbulimet e sigurimeve nga Aksidentet Personale si:

 1. Sigurimet e Aksidenteve Personale (individuale);
 2. Sigurimet e Aksidenteve Personale në Grup;
 3. Sigurimi i Shëndetit brenda dhe jashtë vendit;
 4. Sigurim i kombinuar i Aksidenteve me Shëndetin;
 5. Sigurimi në grup i punonjësve të minierave nga Aksidentet Personale në Punë;
 6. Sigurimi i Shëndetit dhe Aksidenteve të Rezidentëve të huaj në Shqipëri;
 7. Sigurimi i Shëndetit dhe Aksidenteve të Nxënësve dhe Studentëve.
Sigurimi Vullnetar i Shëndetit - A2

EUROSIG sh.a ju ofron Sigurimin e Shëndetit Vullnetar me limite maksimale mbulimi, sipas grafikut të mbulimeve të zgjedhura nga vetë Ju, duke ofruar shërbime mjekësore në klinikat dhe institucionet private më të njohura në Shqipëri dhe vende të tjera, sipas skemave të personalizuara, të hartuara në bazë të kërkesave të të Siguruarve.

Mbulimet që përfitohen nga ky sigurim shëndeti përfshijnë mbulimin në rast hospitalizimi dhe në rast trajtimi jashtë spitalor deri në masën 100%. Disa nga shërbimet që mbulohen nga ky lloj sigurimi përfshijnë:

 • Shpenzimet për mjekun e përgjithshëm dhe për mjekun specialist;
 • Kontrollet diagnostikuese me rreze X, skaner CT, skaner MRI apo PET;
 • Kimioterapi dhe radioterapi;
 • Shpenzimet për kujdesin parandalues Check Up;
 • Kirurgji ditore;
 • Medikamente me recetë të mjekut specialist;
 • Kujdesin intensive, deri në limitin maksimal vjetor të përcaktuar në grafikun e përfitimeve të rënë dakord midis EUROSIG sh.a dhe përfituesit të Sigurimit në momentin e marrjes në sigurim.

Në rastet e trajtimit jashtë spitalor, ky sigurim mbulon kujdesin parandalues, vizitat tek mjeku i përgjithshëm dhe mjeku specialist, si dhe shpenzimet për medikamentet e rekomanduara nga mjeku specialist, sipas limiteve të përcaktuara në kontratë.

Përvec shtrimit në spital dhe trajtimit jashtë spitalor mbulohen sipas limiteve të përcaktuara në kontratë: Kontrollet diagnostikuese me rreze X, skaner CT, skaner MRI apo PET, kirurgjia ditore, kontrolli parandalues dentar dhe kirurgjia dentare emergjente, ndjekja e shtatëzanisë, okulistika dhe riatdhesimi.

Sigurimi i shëndetit në udhëtim - A3

Ky lloj Sigurimi i Shëndetit mbron udhëtarët nga shpenzimet e papritura mjekësore kur udhëtojnë jashtë territorit të Shqipërisë.

Kjo policë sigurimi mbulon shpenzimet mjekësore emergjente në rast të një sëmundjeje akute, të papritur apo edhe në rast të një aksidenti të pësuar nga i siguruari gjatë periudhës së sigurimit, ndërsa ndodhet në udhëtim jashtë territorit të Shqipërisë.

Gjithashtu kjo policë mbulon edhe shpenzimet e riatdhesimit në rast sëmundjeje, apo në rast të humbjes së jetës.

Sigurimi i Shëndetit për Rezidentët e Huaj në Shqipëri

Sigurimi i Shendetit për Rezidentët e Huaj që vizitojnë Shqipërinë ose punojnë dhe banojnë në Shqipëri mbulon shpenzimet mjekësore emergjente në rast të një sëmundjeje akute, të papritur apo në rast aksidenti gjatë qëndrimit në Shqipëri, duke përfshirë shpenzimet për mjeket specialistë, anestezistët, kirurgët, operacionin dhe materialet mbështetëse, transportin emergjent, diagnostikimet dhe kujdesin intensive sipas limiteve të përcaktuara në policën e sigurimit.

Sigurimi i Nxënësve dhe Studentëve

Polica e Sigurimit të Aksidenteve Personale të Nxënësve dhe Studentëve mbulon financiarisht pasojat që vijnë nga aksidentet që mund t’ju ndodhin në ambientet e shkollimit apo jashtë tyre, dhe jo vetëm paaftësinë e përhershme ose humbjen e jetës së të siguruarit gjatë periudhës së sigurimit, por edhe shpenzimet mjekësore emergjente në rast të një sëmundjeje akute apo të  papritur.