English
Albanian

Sigurimi i shëndetit në punë

1. Kjo kontratë sigurimi garanton përfitime financiare në rast fatkeqësie të pagueshme në favor të Të siguruarit ose përfituesit.
2. Sigurimi i jetës në grup nga Aksidentet Personale është një kontratë 1-vjeçare sigurimi me të drejtën e rinovimit vjetor.
3. Sigurimi në grup i punonjësve të minierave nga aksidentet personale në punë. Personat, që zotërojnë leje për të ushtruar veprimtari minerare brënda territorit të Republikës së Shqipërisë, detyrohen të kryejnë sigurimin e punonjësve të tyre nga aksidentet personale në punë, sipas një kontrate, pranë një shoqërie sigurimi.
4. Sigurimi i Shëndetit dhe Aksidenteve të Rezidentëve të huaj në Shqipëri
5. Sigurimi i Shëndetit dhe Aksidenteve të Nxënësve dhe Studentëve.

info@eurosig.al

+355 (0) 42 238 999 / 899

+355 (0) 66 20 70 659

+355 (0) 42 223 841

Design by: Tirana Capital