English
Albanian

Ky sigurim ofron mbulimet për sigurimin e trupit të avionëve dhe helikopterëve, përgjegjësisë ndaj palëve të treta, në të cilin përfshihen edhe udhëtarët, si dhe sigurimin e aksidenteve personale të ekuipazhit.
Klauzolat e përdorura për sigurimin e avionëve dhe helikopterëve janë ato që përdoren në tregun ndërkombëtar, bazuar në Klauzolat e Institutit të Londrës.

info@eurosig.al

+355 (0) 42 238 999 / 899

+355 (0) 66 20 70 659

+355 (0) 42 223 841

Design by: Tirana Capital